Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku

Regulamin Od literackich fascynacji do scenicznych kreacji

Zadanie publiczne „Od literackich fascynacji do scenicznych kreacji” realizowane w Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku  współfinansowane jest  ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Płock,  w ramach realizacji  przez Stowarzyszenie   „Szkoła pod Brzozami” w Płocku zadnia publicznego  z obszaru nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Tworzenie systemu wspomagania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych oraz podwyższenie jakości pracy placówek oświatowych”.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Od literackich fascynacji do scenicznych kreacji.

§1.

Informacje projekcie

 

1.Projekt pn.Od literackich fascynacji do scenicznych kreacji”  realizowany jest Szkole Podstawowej nr 12 Płocku przez Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli Przyjaciół  Szkoły Podstawowej nr 12 Płocku pod nazwąSzkoła pod Brzozami.

2.Celem projektu jest:

- umożliwienie uczestnikom współtworzenia, wyrażania ekspresji i własnych pomysłów przy realizacji adaptacji teatralnej, zarówno w sferze opracowania adaptacji dzieła literackiego jak również tworzenia dekoracji i oprawy muzycznej,

-aktywna, bezpośrednia praca uczniem szczególnie uzdolnionym,

-zindywidualizowanie pracy uczestnikami programu, kształcenie ich zdolności plastycznych, muzycznych teatralnych,

-poszerzenie wiedzy zakresu różnych dziedzin - plastyki, muzyki teatru, która wykracza poza podstawę programową,

-zdobycie przez ucznia doświadczenia procesie twórczym - dostrzeżenie ważności każdego etapu, na którym powstaje każde dzieło - uczeń zauważy, jak potrzebne jest zaangażowanie wiedza procesie twórczym,

-zdobycie świadomości odpowiedzialności za to, co uczeń stworzy,

-zaprezentowanie pracy dzieci uzdolnionych uczęszczających na zajęcia  w formie spektaklu pokazującego odbiorcom ich twórczy potencjał,

-zagospodarowanie wolnego czasu uczniów,

3.Projekt realizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 Płocku.

4.Okres realizacji projektu: 01.03.2016 rokudo 30.12.2016 roku.

5.Grupę docelową projekcie stanowi 36 uczniów klas  IV-V  Szkoły Podstawowej nr 12 Płocku.

6.ramach grupy docelowej założono udział:

-12 uczniów stanowiących grupę plastyczną,

-12 uczniów stanowiących grupę muzyczną,

-12 uczniów stanowiących grupę teatralną.

7.projekcie zaplanowano  realizację cyklu 60 godzin warsztatowych każdej określonych dziedzin  ujętych założeniach programowych (łącznie 180 godzin).

8.W każdej grupie będą prowadzone zajęcia rozwijające uzdolnienia predyspozycje uczniów poszczególnych dziedzin okresie od marca do listopada 2016 roku minimalną częstotliwością godzin tygodniowo, przerwą wakacyjną miesiącach lipiec - sierpień 2016 roku.

9.Warunkiem koniecznym do osiągnięcia w/w celów jest zapoznanie uczniów z wybranymi dziełami literackimi dla dzieci oraz sposobami plastycznej, teatralnej oraz muzycznej adaptacji.

10.Po zakończeniu warsztatów, wspólna praca wszystkich uczestników projektu zostanie zaprezentowana w formie przedstawienia na uroczystości szkolnej.

 

§2.

Warunkiuczestnictwawprojekcie

1.Uczestnikiem/uczestniczką warsztatów mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 Płocku klas IV-V.

2.Warunkiem uczestnictwa projekcie jest wyłonienie 36 osobowej grupy wśród chętnych uczniów na podstawie przesłuchań konkursów. Nabór do określonych grup będzie odbywał się na zasadach:

-         przesłuchań muzycznych uczniów klas IV-V chętnych do grupy muzycznej,

-         przesłuchań pod kątem recytacji pięknego czytania uczniów klas IV-V chętnych do grupy teatralnej,

-         konkursu plastycznego uczniów klas IV-V chętnych do udziału zajęciach plastycznych.

 

3. Rekrutacja przewidziana ramach projektu odbędzie się marcu 2016r. Dopuszcza się możliwość organizacji dodatkowych naborów uzupełniających oraz zmianę listy uczestników szczególnych, umotywowanych przypadkach.

 

§3.

Sposób przyjmowania zgłoszeń

 

1.Informacja naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 12  w Płocku – link do strony Stowarzyszenia  oraz budynku szkoły.

2.Zgłoszenie do projektu następuje poprzez osobiste złożenie chęci uczestnictwa.

3.Ostateczny wybór uczestników / uczestniczek dokonany zostanie zgodnie kryteriami wyboru grupy docelowej.

4.wyniku weryfikacji, kandydaci zostaną poinformowani terminie dni od dnia eliminacji przesłuchań.

 

§4.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu

  

1.  Zajęcia dziećmi prowadzą: Anna Anulewicz-Wiercińska, Edyta Szymczak, Tomasz Sarniak.

2.  Księgowa: Alicja Dębska

3.  Koordynator projektu: Anna Anulewicz-Wiercińska