Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku

Akademia małego matematyka - regulamin

Zadanie publiczneAkademia małego matematykarealizowane Szkole Podstawowej Nr 12 Płocku  współfinansowane jest  ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Płock,  ramach realizacji  przez Stowarzyszenie   „Szkoła pod BrzozamiPłocku zadnia publicznego  obszaru nauki, edukacji, oświaty wychowania pn.Tworzenie systemu wspomagania dzieci młodzieży szczególnie uzdolnionych oraz podwyższenie jakości pracy placówek oświatowych.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W zadaniu

„Akademia małego matematyka”.

§1.

Informacje o projekcie

 

1. Projekt pn. „Akademia małego matematyka” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku przez Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół  Szkoły Podstawowej nr12 w Płocku pod nazwą „Szkoła pod Brzozami”.

2. Celem projektu jest:

- Bezpośrednia praca uczniami wyżej wymienionymi uzdolnieniami poprzez zorganizowanie ramach projektu zajęć poza lekcyjnych dwóch grupach.

- Rozwijanie uzdolnień zainteresowań oraz poszerzanie w śród uczniów projektu wiedzy matematyki.

- Wyłonienie najlepszych uczniów poszczególnych grup, czyli dzieci, które najlepiej opanowały dodatkowe umiejętności wiadomości wykraczające poza podstawę programową uwzględnieniem zdrowej rywalizacji.

- Rozbudzanie zainteresowań matematyką.

- Rozwijanie umiejętności analizowania danych, porównywania uogólniania.

- Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, pobudzanie ciekawości poznawczej przy zastosowaniu różnorodności zabaw gier matematycznych.

3. Projekt realizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku.

4. Okres realizacji projektu: 01.03.2016 roku do 30.12.2016 roku.

5. Grupę docelową w projekcie stanowi 32 uczniów klas  II i III  Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku.

6. Projekt będzie realizowany w następujących etapach:

I etap – wyłonienie uzdolnionych matematycznie uczniów klas II i III

II etap – bezpośrednia praca z uczniami w dwóch grupach:

I grupa - klasy II – 20 uczniów

II grupa - klasy III – 12 uczniów

 III etap - test matematyczny dla wyżej wymienionych grup, na podstawie którego zostanie wyłoniony zwycięzca na poszczególnym poziomie.  

7. W projekcie zostanie  zrealizowany  cykl  60 godzin dydaktycznych w każdej z grup w okresie od marca do listopada 2016r. z minimalną częstotliwością 2 godzin tygodniowo, z przerwą wakacyjną w miesiącach lipiec- sierpień 2016 roku.

 

§2.

Warunki uczestnictwa w projekcie

 

1. Nabór do każdej z grup odbędzie poprzez przeprowadzenie testów wśród uczniów klas II oraz uczniów klas III.

2. Nabór odbędzie się w marcu 2015 r.

3. Informacja o naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku oraz w budynku szkoły.

4. O wyniku weryfikacji, uczestnicy zostaną poinformowani w terminie 7 dni od zakończenia przeprowadzania testów.

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach uczniów wybranych na podstawie testów do poszczególnych grup jest zgoda na udział podpisana przez rodziców bądź prawnych opiekunów.

 

§3.

 

Zakres wiedzy

 

Zakres merytoryczny zadania wykracza poza podstawę programową dla każdej z grup wiekowych. Zajęcia i testy będą miały na celu rozwijanie i weryfikację logicznego myślenia, analizowania danych poprzez rozwiązywanie zagadek, łamigłówek liczbowych, wiadomości o zbiorach, własności działań, rozwiązywania zadań i równań.

 

 

§4.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu

 

1.     Zajęcia z dziećmi prowadzą: Halina Michalak, Małgorzata Morawska- Zazga,

2.     Księgowa: Alicja Dębska

3.     Koordynator projektu: Agata Bogiel – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 w Płocku.