Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku

Regulamin Od tworzenia...

 

ZadaniepubliczneOd myślenia do tworzenia - pozwólmy dzieciom rozwinąć pasjerealizowane w Szkole Podstawowej Nr12 w Płocku współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Płock, w ramach realizacji przez StowarzyszenieSzkoła pod Brzozamiw Płocku zadnia publicznego z obszaru nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.Tworzenie systemu wspomagania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych oraz podwyższenie jakości pracy placówek oświatowych.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWAW PROJEKCIE

 

Od myślenia do tworzenia – pomóżmy dzieciom rozwinąć pasje”.

 

§1

 

Informacje o projekcie

 

 

 

1. Projekt pn.„Od myślenia do tworzenia – pomóżmy dzieciom rozwinąć pasje” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku przez Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr12 w Płocku pod nazwą „Szkoła pod Brzozami”.

 

2. Celem projektu jest:

 

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych,

 

- pobudzanie kreatywności uczniów, odczuwanie przyjemności w tworzeniu, cieszenie się uzyskanym efektem,

 

- aktywna, bezpośrednia praca z uczniem szczególnie uzdolnionym,

 

- zindywidualizowanie pracy z uczestnikami programu, kształcenie ich zdolności plastycznych, muzycznych i teatralnych,

 

- poszerzenie wiedzy z zakresu różnych dziedzin- plastyki, muzyki i teatru, która wykracza poza podstawę programową,

 

- rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia,

 

- rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego,

 

- zdobycie przez ucznia doświadczenia w procesie twórczym- dostrzeżenie ważności każdego etapu, na którym powstaje każde dzieło- uczeń zauważy, jak potrzebne jest zaangażowanie i wiedza w procesie twórczym,

 

- zdobycie świadomości i odpowiedzialności za to, co uczeń stworzy,

 

- rozwijanie wyobraźni pobudzonej pozytywnymi emocjami, promowanie prac,

 

- zagospodarowanie wolnego czasu uczniów,

 

3. Projekt realizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku.

 

4. Okres realizacji projektu: 01.03.2015 roku do 30.12.2015 roku.

 

5. Grupę docelową w projekcie stanowi 36 uczniów klas III-V Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku.

 

6. W ramach grupy docelowej założono udział:

 

- 12 uczniów stanowiących grupę plastyczną,

 

- 12 uczniów stanowiących grupę muzyczną,

 

- 12 uczniów stanowiących grupę teatralną.

 

7. W projekcie zaplanowano realizację cyklu 60 godzin warsztatowych z każdej z określonych dziedzin ujętych w założeniach programowych (łącznie 180 godzin).

 

8.W każdej grupie będą prowadzone zajęcia rozwijające uzdolnienia i predyspozycje uczniów z poszczególnych dziedzin w okresie od marca do listopada 2015 roku z minimalną częstotliwością 2 godzin tygodniowo, z przerwą wakacyjną w miesiącach lipiec- sierpień 2015 roku.

 

9. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia w/w celów jest udział uczestników poszczególnych zajęć w tych spotkaniach wzbogacanych informacjami o twórczości artystów plastyków, muzyków i twórców teatru.

 

W ramach zajęć przewidziany jest udział uczestników w imprezach kulturalnych związanych tematycznie z plastyką, muzyką i teatrem.

 

10. Po zakończeniu warsztatów, wspólna praca wszystkich uczestników projektu zostanie zaprezentowana na uroczystości szkolnej.

 

 

 

§2

 

Warunki uczestnictwa w projekcie

 

1. Uczestnikiem/uczestniczką warsztatów mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku klas III-V.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyłonienie 36 osobowej grupy wśród chętnych uczniów na podstawie przesłuchań i eliminacji. Nabór do określonych grup będzie odbywał się na zasadach:

 

  • przesłuchań muzycznych uczniów klas III-V chętnych do grupy muzycznej,

  • przesłuchań pod kątem recytacji i pięknego czytania uczniów klas III-V chętnych do grupy teatralnej,

  • konkursu plastycznego uczniów klas III-V chętnych do udziału w zajęciach plastycznych.

 

 

 

3. Rekrutacja przewidziana w ramach projektu odbędzie się w marcu 2015 r. Dopuszcza się możliwość organizacji dodatkowych naborów uzupełniających oraz zmianę listy uczestników w szczególnych, umotywowanych przypadkach.

 

 

 

§3

 

Sposób przyjmowania zgłoszeń

 

 

 

1. Informacja o naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku oraz w budynku szkoły.

 

2. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez osobiste złożenie chęci uczestnictwa.

 

3. Ostateczny wybór uczestników/uczestniczek dokonany zostanie zgodnie z kryteriami wyboru grupy docelowej.

 

4. O wyniku weryfikacji, kandydaci zostaną poinformowani w terminie 7 dni od dnia eliminacji i przesłuchań.

 

 

 

§4

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu

 

 

 

  1. Zajęcia z dziećmi prowadzą:

 

Anna Anulewicz- Wiercińska,

 

Edyta Szymczak,

 

Tomasz Sarniak.

 

  1. Księgowa:

 

Alicja Dębska

 

  1. Koordynator projektu:

 

Anna Anulewicz - Wiercińska