Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku

Od myślenia do tworzenia

 

Od myślenia do tworzenia – pomóżmy dzieciom rozwinąć pasje”

 

Zadanie publiczne „Od myślenia do tworzenia – pomóżmy dzieciom rozwinąć pasje”

 

realizowane w Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Płock, w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Szkoła pod Brzozami” w Płocku zadnia publicznego z obszaru nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Tworzenie systemu wspomagania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych oraz podwyższenie jakości pracy placówek oświatowych”.

 

Zadaniem projektu jest bezpośrednia praca z najzdolniejszymi uczniami Szkoły Podstawowej Nr 12, wspieranie ich specyficznych predyspozycji i potrzeb.

 

 

 

Docelową 36 -osobową grupę adresatów będą stanowili najzdolniejsi uczniowie klas III, IV, V wyłonieni na podstawie przesłuchań i eliminacji wśród chętnych uczniów. Eliminacje będą miały na celu określenie poziomu uzdolnień z zakresuplastyki, muzyki oraz działań teatralnych. Nabór do określonych grup będzie odbywał się na zasadach przesłuchań: muzycznych uczniów klas III-V chętnych do grupy muzycznej , pod kątem recytacji i pięknego czytania uczniów klas III-V chętnych do grupy teatralnej oraz konkursu plastycznego uczniów klas III-V chętnych do udziału w zajęciach plastycznych.

 

W ramach realizacji zadania odbędzie się cykl zajęć dydaktycznych, warsztatowych z zakresu plastyki, muzyki oraz działań teatralnych, mających na celu rozwijanie, wspieranie twórczych postaw uczniów. Docelową 36- osobową grupę adresatów stanowić będą trzy dwunastoosobowe grupy:

 

plastyczna, muzyczna, teatralna. Z każdą z grup zostanie przeprowadzony cykl 60 godzin dydaktycznych, warsztatowych od marca do listopada 2015r z przerwą na wakacje. W czasie zajęć , odbywających się w trzech 12-osobowych grupach, powstanie scenariusz spektaklu teatralnego, kompozycje muzyczne, elementy scenografii i dekoracji teatralnych, rekwizyty. Całość, po zakończeniu zajęć, zostanie zaprezentowana w formie przedstawienia muzycznego na uroczystości szkolnej. Oprócz wyeksponowania twórczego potencjału młodych ludzi, wszystkie podjęte działania projektu będą ukierunkowane także na przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z szeroko pojętą pomocą innym, wolontariatem, otwarciem się na drugiego człowieka oraz jego potrzeby, jak również uświadamianie roli sztuki, jej ogromnej misji, jaką jest m. in. docieranie do odbiorców i charakter nie tylko estetyczny, ale również dydaktyczny.